དགེ་སློབ་ཚོ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཕོ་བྲང་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་དར་སོགས་ཀྱི་བྱུང་བར་རྒྱུས་ལོན་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2016-09-01   

  རྒྱལ་སྟོན་ཉིན་ལ་མཐོ་རིམ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ཚོ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཕོ་བྲང་ལ་ཕྱིན་ནས།《གནམ་ས་གོ་འབྱེད། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་རྒྱལ་རྟགས། རྒྱལ་གླུ་སོགས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་ཡིག་ཚགས་གལ་ཆེན་འགྲེམ་སྟོན》ཞེས་པར་བལྟས་པ།